Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Perfect Web Sale s. r. o, so sídlom Kapitulská 372, 946 39, Iža, IČO 46 694 757 (ďalej “ len predávajúci “) uzatvorené prostredníctvom e-shopu na stránke www.bomboveceny.sk.

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.bomboveceny.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov v políčkach registračného formuláru.

2.2 Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe odoslania objednávky.

2.3 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob úhrady za tovar, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

3.1. zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu ešte pred jej vybavením.  Storno objednávky možno vykonať ústnou formou /telefonicky/ alebo písomnou formou /e-mail, fax/.

3.2. zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

3.2.1. v prípade objednávky, keď objednaný tovar nie je možné zabezpečiť od dodávateľa. O situácii sa informuje zákazník. 

3.2.2 v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky

3.2.3 v prípade, že bola vystavená chybná cena produktu

3.2.4. v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Spotrebiteľ má v zmysle zákona 14 dní na odstúpenie od zmluvy, následne má ďalších 14 dní na vrátenie tovaru. Predajca  je povinný vrátiť kúpnu cenu za tovar do 14 dní od odstúpenia, ak mu ho spotrebiteľ vrátil, prípadne preukázal doklad o odoslaní. Túto možnosť sme predĺžili na 30 dní od doručenia tovaru, nám môžete zaslať tovar späť a my Vám vrátime peniaze. 

  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale

  • tovar nesmie byť použitý

  • tovar musí byť nepoškodený

  • o tovar musí byť kompletný

  • zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúra

4.3  Tovar zašlite na našu adresu aj s číslom účtu, na ktorý Vám prevedieme sumu za tovar a najniššie poštovné, za ktoré je možné tovar odoslať. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

5. Dodacie podmienky

5.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Zvyčajne do 5 až 14 pracovných dní od prevzatia objednávky na spracovanie, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

5.2 Každý zákazník je informovaný o stave objednávky emailom.

5.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty prípadne kurierskou službou na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Tovar si môže zákazník vyzdvihnúť aj sám po dohode s predávajúcim.

5.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. Za dátum predaja tovaru považuje dátum prevzatia zásielky.

5.5 Tovar dodávame na výlučne na území Slovenskej republiky.

5.6 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

5.7 Ceny výrobkov uvádzame s DPH. Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR. Platbu uhrádza dobierkou alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho. Pri odovzdávaní produktu platí spotrebiteľ cenu za produkt + dopravné /poštovné/, prípadne cenu dobierky.

5.8  Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa v závislosti od spôsobu doručenia, ktorú si vyberie kupujúci a na základe taríf prepravcu. 

6. Reklamácia tovaru

6.1 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.  Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

6.2 Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

6.3 Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný, ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte. Taktiež skontrolujte aj kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia.

6.4 V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

6.8. Záruka sa nevzťahuje na chyby tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

6.9 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

6.10. Zobrazenie predávajúceho tovaru sa môže farebne mierne odlišovať od skutočnosti vzľadom na odlišnosť obrazoviek monitorov a táto skutočnosť sa nepovažuje za chybu materiálu a tovar po uplynutí zákonom stanovenej lehote nevymieňame, ani ho nie je možné z tohto dôvodu vrátiť a žiadať o vrátenie peňazí.

 

7. Ochrana osobných dát

7.1 Spoločnosť Perfect Web Sale s. r. o. sa riadi zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

7.2 Používaním tohto internetového obchodu dobrovoľne súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. vaše práva ako dotknutých osôb vsúvislosti so spracovaním osobných údajov nájdete na linku http://www.dataprotection.gov.sk/buxus/generate_page.php?page_id=1148&buxus=14bbbe5a613d87195abdfc01. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, so spracovaním osobných údajov a možnosti byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Osobné údaje sa spracúvajú na účel za akým boli získané,  nevyhnutnom rozsahu a dobe. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Taktiež súhlasíte, že po 10 dňoch od nákupu Vám bude zaslaný dostazník od Heureka.sk.

7.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

8.Zodpovednosť za chyby na stránke www.bomboveceny.sk

8.1 Spoločnosť Perfect Web Sale s. r. o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.bomboveceny.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

8.2 Spoločnosť Perfect Web Sale s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

8.3. Spoločnosť Perfect Web Sale s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

9.2 Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

9.3 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

9.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti prílušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

9.5 Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Dôležité informácie
Copyright 2012 - 2017 © Dámske oblečenie, erotická bielizeň a doplnky